Egzaminy

Ostatnia aktualizacja: 9 wrzesień 2013

WARUNKI UZYSKANIA PRAWA JAZDY

 

UWAGA!

 

  1. Osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym jest mowa w art.134 ust.2 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2011r. nr 30 poz.151 ze zm.) zamierzające po raz pierwszy zapisać się na egzamin po 18.01.2013r. przedkładają dokumenty na zasadach obowiązujących do 18.01.2013r., tj. wniosek o wydanie prawa jazdy z wymaganymi dokumentami. Od tych osób nie wymaga się uzyskania profilu kandydata na kierowcę.
  2. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym uznaje się za zaświadczenie spełniające wymagania o których mowa w niniejszej ustawie także w zakresie prawa jazdy kategorii A2.” - art. 1 ust. 4.a ustawy o zmianie ustawy o kierujących z dn. 04.01.2013 (Dz.U. z 2013 Poz.82);
  3. „Wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A, uzyskany przed dniem wejścia w życie ustawy, przez osobę która nie spełnia warunku o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 lit. a, uznaje się za ważny, na zasadach określonych w art. 52 ust. 1, w przypadku kiedy osoba ta przystępuje do części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2.”- art. 1 ust. 4.b ustawy o zmianie ustawy o kierujących z dn. 04.01.2013 ( Dz.U. z 2013 Poz.82);
  4. W razie gdy kandydat uzyskał wynik negatywny z egzaminu teoretycznego lub praktycznego lub nie przystąpił do egzaminu, WORD Poznań wyznacza na wniosek kandydata kolejny wolny termin egzaminu po wcześniejszym wniesieniu prawidłowej opłaty za egzamin;
  5. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany za pomocą techniki  informatycznej, testy są w języku polskim, angielskim i niemieckim;
  6. Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 16.01.2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2013r. poz.78 z późn. zm.) kandydat chcący zrezygnować z wyznaczonego terminu egzaminu może tego dokonać w formie pisemnej (wniosek do pobrania) nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym. Opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego terminu egzaminu;
  7. Nowy termin egzaminu państwowego na prawo jazdy jest wyznaczany  po uwzględnieniu posiadanych miejsc na planowanych egzaminach.