Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Zapisy

W celu uzyskania prawa jazdy, po osiągnięciu odpowiedniego dla danej kategorii wieku – kolejno:

 

  1. Uzyskaj orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów od lekarza uprawnionego do badania kierowców.
  2. Przygotuj odpowiednią fotografię.
  3. Wypełnij i złóż wniosek o wydanie prawa jazdy wraz załączonym orzeczeniem lekarskim i fotografią w wydziale komunikacji urzędu miasta lub starostwa.
  4. Zgłoś się na kurs do ośrodka szkolenia kierowców, przedstaw nadany przez wydział komunikacji numer PKK.
  5. Po ukończeniu szkolenia zapisz się na egzamin państwowy w WORD okazując numer PKK.

 

Zapis na egzamin w WORD Poznań jest możliwy w siedzibie Ośrodka (adres WORD Poznań) lub przez internet (tylko w odniesieniu do osób, które posiadają PKK).

 

Jeżeli kandydat nie posiada numeru PKK – rozpoczął szkolenie na prawo jazdy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów tj.19.01.2013 – wymagane są następujące dokumenty:

 

Osoba upoważniona składająca dokumenty w imieniu kandydata na kierowcę zobowiązana jest przedstawić pisemne upoważnienie i dokument tożsamości ( dowód osobisty, paszport lub karta pobytu) osoby którą umawia.

 

    Zapisując się na egzamin przez internet należy:

Na podstawie powyższej rezerwacji terminu WORD dokonuje zapisu na egzamin i udostępnia potwierdzenie zapisu w serwisie Info-car oraz wysyła je na wskazany adres email.

Informujemy, że egzamin teoretyczny może być przeprowadzony w języku: polskim, angielskim lub niemieckim. W przypadku rezerwacji terminu egzaminu przez Internet prosimy o zgłoszenie do WORD w Poznaniu chęci zdawania części teoretycznej egzaminu w innym języku niż polski najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem egzaminu. Wniosek można przesłać elektronicznie na adres e-mail sekretariatu: sekretariat@word.poznan.pl

6.  Przystąp do egzaminu w ustalonym terminie, pamiętaj o konieczności okazania dokumentu tożsamości

7.  Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu dokonaj opłaty za wydanie dokumentu.

8.  Odbierz prawo jazdy wg informacji uzyskanej od wydziału komunikacji.

 

 

W przypadku gdy osoba złoży rezygnację z egzaminu w formie pisemnej nie później niż na 2 dni robocze  (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku) przed wyznaczonym terminem egzaminu – opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu,  na podstawie § 11.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1206) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Rezygnacji z terminu należy dokonać na piśmie (druk do pobrania na naszej stronie internetowej), osobiście, poprzez osobę upoważnioną, e-mailem (wniosek zeskanowany z własnoręcznym podpisem).
Rezygnację mailową należy przesłać na adres sekretariatu w godzinach jego urzędowania tj. od 7:30 do 15:30.