Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Ochrona danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.
  Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.poznan.pl lub telefonicznie 61 8290180.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:

Jacek Opala
kontakt e-mail: iod@word.poznan.pl

Kontakt z IOD jest również możliwy w formie pisemnej na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Wilczak 53
61-623 Poznań.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli wcześniej była wyrażona.
 2. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny i nie podlegają profilowaniu.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana oraz z pobranego profilu kandydata na kierowcę (PKK).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy na podstawie:

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne. Odmowa udostępnienia danych uniemożliwia uczestnictwo w egzaminie. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.
 2. Pani/Pana dane są lub mogą być udostępniane:
 1. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas określony przepisami prawa oraz instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach.

 1. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub od firmy czy instytucji zgłaszającej Państwa na szkolenie lub kurs.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia szkoleń lub kursów na podstawie:

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c RODO.

 1. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne. Odmowa udostępnienia danych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD w Poznaniu;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (w przypadku kontroli);
  • wykładowcom prowadzącym szkolenia;
  • podmiotom zgłaszającym na szkolenia;
  • firmie DarmarSoft Sp. z o.o. w przypadku konieczności podjęcia prac serwisowych w bazie danych, na podstawie umowy na świadczenie usług dotyczących systemu Szkolenia Darmarsoft (system ewidencji osób szkolonych, przeprowadzonych szkoleń i wydanych zaświadczeń);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas określony przepisami prawa oraz instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

 

 

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia.

 1. W celu wsparcia systemu ochrony osób i mienia oraz zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu prowadzony jest monitoring wizyjny. Obejmuje on cały teren Ośrodka: budynek główny, plac manewrowy, budynek garażowy, parking, drogę wjazdową na teren WORD i otoczenie budynków.
 2. W związku wykorzystywaniem monitoringu przetwarzaniu podlegają dane osobowe – wizerunek osób przebywających w siedzibie WORD (na podstawie art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych).
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Przechowywane są do czasu automatycznego nadpisania, przez okres około 30 dni.
 4. Państwa dane są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników WORD w Poznaniu, mogą też być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.