Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Informacje uzupełniające o opłatach

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

Źródło: §3 ust.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 17 stycznia 2013, poz. 78)

 

W przypadku gdy osoba złoży rezygnację z egzaminu w formie pisemnej nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu – opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu (na podstawie §3a rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie MTBiGM z dnia 16.01.2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, wchodzącego w życie dnia 20.04.2013 r., Dz. U. z 2013r. poz. 78 z późn. zm.)

 

Opłata za egzamin wniesiona na rachunek bankowy WORD przy użyciu bankowości elektronicznej (wykorzystaniu funkcjonalności generatora rachunków ze strony internetowej WORD Poznań) wymaga uzyskania potwierdzenia przed dokonaniem zapisu na egzamin. Potwierdzenie takie można uzyskać telefonicznie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu w wydziale księgowości od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00, najwcześniej po dwóch dniach roboczych po złożeniu dyspozycji przelewu.

 

Osoby, które dokonały opłaty za egzamin wyznaczony na termin po 18.01.2013 wg stawek obowiązujących do dnia 18.01.2013 zobowiązane są dokonać dopłaty, wynikającej z wprowadzenia z dniem 19.01.2013 nowych stawek za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy.