Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Nowy sprzęt dla wielkopolskich strażaków

24 września, 2021

W setną rocznicę I Ogólnopaństwowego Zjazdu Straży Pożarnych RP w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu doposażył kolejne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w niezbędny sprzęt.

W roku 1921 roku, w dniach 8-9 września, na I Ogólnopaństwowym Zjeździe Straży Pożarnych RP w Warszawie, powołany został do życia Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, którego kontynuatorem jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gromadzi on ponad 16 tysięcy jednostek OSP zrzeszających ok. 700 tysięcy członków. Strażacy ochotnicy nie tylko ratują życie i mienie ludzkie ale również pielęgnują tradycję, rozwijają i chronią dziedzictwo kultury poprzez m.in. aktywność orkiestr dętych, zespołów artystycznych i edukacyjną działalność muzeów strażackich, izb pamięci OSP oraz liczne wydawnictwa.

Związki strażackie mają swoją długą historię. Działając pod zaborami, nie tylko walczyły z różnymi żywiołami, ale przez lata pracowały nad  zachowaniem polskości i odzyskaniem niepodległości Polski. Pierwsze zorganizowane jednostki pożarnicze, będące prekursorami obecnej OSP, powstały w połowie XIX w. równolegle we wszystkich trzech zaborach. Na terenie zaboru pruskiego, obok obowiązkowych straży pożarnych nie mających charakteru stowarzyszeń, równolegle działały ochotnicze straże ogniowe, które najlepiej rozwinęły się w Wielkopolsce. Pierwsza taka straż powstała w Poznaniu już w 1845 roku. W Królestwie Polskim pierwsza ochotnicza Straż Ogniowa została założona w 1864 w Kaliszu, a w Galicji w 1865 w Krakowie.

Ale historia ratownictwa pożarowego jest jednak starsza i sięga XIV w. W większych polskich miastach widziano już wtedy potrzebę stworzenia grup przeznaczonych do walki z pożarami. Nie były to jednak jednostki zorganizowane w rozumieniu naszych czasów. Na cechy rzemieślnicze nałożono wtedy  obowiązek  dbania o bezpieczeństwo przeciwpożarowe miast. Organizacje te delegowały do tych obowiązków swoich członków.

Obecnie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, oprócz walki z pożarami, często są pierwszymi drużynami na miejscu wypadku, przyjmują ciężar niesienia pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń komunikacyjnych, zanim przejmą je odpowiednie służby ratownicze. Jednocześnie strażacy ochotnicy borykają się często z problemami finansowymi, a co za tym idzie, z brakiem odpowiedniego wyposażenia ratowniczego. Ze względu na sytuację finansową i możliwości pozyskiwania sprzętu przez Druhów z OSP organizacje samorządowe oraz jednostki im podległe włączone są w stałą pomoc dla nich.

Poznański Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w ramach swojej działalności wypracowuje środki finansowe, które w części przeznaczone są na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki te, corocznie, zatwierdzane są przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu, której przewodniczy marszałek województwa wielkopolskiego. WORD w Poznaniu od wielu już lat przeznacza regularnie część wypracowanych środków na uzupełnianie i unowocześnianie wyposażenia wielkopolskich jednostek OSP.

Mając na uwadze potrzeby strażaków, 23 września 2021 roku, w Obornikach, został przekazany sprzęt w postaci zestawu podpór do stabilizowania np. przewróconych w wyniku wypadku pojazdów, prądownice do węży gaśniczych, podnośniki dużej nośności do podnoszenia np. ciężkich pojazdów, defibrylator. Wyposażenie trafiło do jednostek OSP w Nowołoskońcu, Bąblinie, Ludomach i Parkowie. Uroczystego przekazania dokonali Krzysztof Paszyk, Poseł na Sejm RP, Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Paweł Guzik, Zastępca Dyrektora WORD Poznań. Przekazany sprzęt będzie służyć przede wszystkim do prowadzenia akcji ratunkowych na drogach, usuwania skutków wypadków i bezpośredniej pomocy poszkodowanym.

To nie koniec działań WORD Poznań w zakresie pomocy wielkopolskim OSP w tym roku. Trwa kompletowanie elementów wyposażenia dla kolejnych 10 jednostek z terenu Wielkopolski. Sprzęt będzie przekazany do jednostek jeszcze w tym roku i usprawni pomoc osobom poszkodowanym w wyniku różnego typu zdarzeń oraz pomoże ratownikom szybko i efektywnie działać na miejscu kolizji i wypadków na wielkopolskich drogach.

Wszystkim Druhom z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej dziękujemy za ich poświęcenie – czasami ich ofiara jest najwyższa – w niesieniu pomocy wszystkim potrzebującym. Życząc im kolejnych 100 lat chwalebnej służby zapewniamy, że będziemy stale wspierać ich działania.