Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 ) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu organizuje szkolenie i egzamin dla osób chcących uzyskać kartę rowerową.

 

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia roweru przez kandydata niebędącego uczniem szkoły podstawowej. Wiek minimalny pozwalający na kierowanie rowerem wynosi 10 lat.
Zgłoszenie na szkolenie przyjmuje pracownik Wydziału Organizacji Egzaminów i Szkoleń w godzinach pracy WORD w Poznaniu. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedłożenie na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem zajęć poniższych dokumentów:

• wniosku o przyjęcie na szkolenie (załącznik nr 1 do regulaminu);

• czytelnej kserokopii ważnego dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej (nie dotyczy szkoły podstawowej);

• 1 fotografii o wymiarach: 45 mm x 35 mm

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Po przeprowadzeniu bloków tematycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykładowca przeprowadza egzamin zgodnie z §14 i §15 rozporządzenia, który składa się z:
a) części teoretycznej;
b) części praktycznej.

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z części teoretycznej i praktycznej przez kandydata w ciągu 3 dni roboczych WORD Poznań wydaje nieodpłatnie kartę rowerową zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
W przypadku utraty bądź zniszczenia karty rowerowej WORD w Poznaniu może wydać na wniosek osoby wtórnik tego dokumentu bezpłatnie.
Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują w Regulaminie szkolenia.

 

Wniosek o przyjęcie na szkolenie w celu uzyskania karty rowerowej

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW

 

Regulamin szkolenia w sprawie uzyskania karty rowerowej