Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA JEDNODNIOWEGO SZKOLENIA W SIEDZIBIE ZLECENIODAWCY

 

Podstawą prawną regulującą program szkolenia i uzyskania uprawnień jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 06 lipca 2010r.

§13 Rozporządzenie obowiązuje od dnia 10 lipca 2010r.

§1. Rozporządzenia określa;

1) organizację i sposób dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;
2) program i tryb prowadzenia szkolenia w zakresie dawania poleceń i sygnałów osobom, o których mowa w pkt 1;
3) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
4) wysokość stawek za szkolenia oraz tryb ich pobierania i zwrotu;
5) katalog osób upoważnionych do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1;
6) okoliczności, szczegółowe warunki oraz sposób wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1;

Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze upoważnione są osoby, o których mowa w § 2.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „PRAWO O RUCHU DROGOWYM” ( Kodeks drogowy)

 

kierowanie_eucjem_drogowym_2

 

 

Organizowane szkolenia kierowane są dla następujących osób:
a) pracowników kolejowych,
b) osób działających w imieniu zarządcy drogi oraz osób wykonujących roboty drogowe na zlecenie lub za zgodą zarządcy,
c) osób nadzorujących bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
d) kierujących autobusem szkolnym,
e) strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku,
f) osób odpowiedzialnych za utrzymanie porządku podczas przemarszu, procesji, pielgrzymki lub konduktu pogrzebowego,
g) strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej,
h) ratowników górskich,
i) pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej,
j) podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego,
k) członków zespołu ratownictwa medycznego.

 

Warunki przystąpienia do szkolenia:
Wymagane dokumenty:

 

Czas trwania szkolenia : 1 dzień – 8 godzin

 

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie egzaminu teoretycznego
i praktycznego zgodne z zakresem programu szkolenia.

 

Koszt szkolenia :

– 200 zł od osoby w siedzibie WORD w Poznaniu

 

Opłatę należy wnieść przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.
W celu uzyskania indywidualnego numeru należy skorzystać z generatora rachunków udostępnionego na stronie internetowej: http://generator.word.poznan.pl/
W przypadku gdy wpłacającym jest firma/instytucja możliwe jest dokonywanie wpłat łączonych za kilku uczestników szkolenia na rachunek bankowy o numerze: 06 1090 1362 0000 0001 4690 8320 (Santander Bank Polska S.A.)

 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych
z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD.

 

Uzyskane zaświadczenie ważne jest 5 lat.

 

Wszelkich informacji na temat szkolenia udziela:
Specjalista d/s szkoleń tel. 061 829 01 92;
e-mail: szkolenia@word.poznan.pl

 

kierowanie_ruchem_drogowym

 

Wniosek na szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW

 

Karta zgłoszeniowa na szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

 

Regulamin szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym