Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Kurs dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów

Informujemy, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu prowadzi nabór na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów.

 

Zgodnie z przepisami art. 58 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.) egzaminatorem jest osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:

a) prawo jazdy właściwej kategorii lub

b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;

3) ukończyła 23 lata;

4) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;

5) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;

6) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;

7) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;

8) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

9) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;

10) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

11) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

 

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

1) zajęcia teoretyczne w zakresie:

a) nauki podstaw techniki jazdy,

b) przepisów ruchu drogowego,

c) zasad przeprowadzania egzaminu państwowego,

d) problematyki:

– wypadków drogowych,

– psychologii transportu,

– etyki zawodu egzaminatora,

e) wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu – prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń;

2) zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia egzaminu – prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;

3) uczestnictwo w co najmniej 20 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 10 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego – odpowiednio w zakresie każdej kategorii prawa jazdy objętej kursem kwalifikacyjnym.

 

Egzaminator rozszerzający posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców jest obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Przed rozpoczęciem kursu kwalifikacyjnego, konieczne będzie przedłożenie przez kandydata na egzaminatora lub egzaminatora kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych w art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy o kierujących pojazdami.

 

Cena kursu dla osób nieposiadających uprawnień egzaminatora: 5000 zł.

Cena kursu dla osób posiadających uprawnienia egzaminatora: 2000 zł.

Opłatę należy wnieść przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.
W celu uzyskania indywidualnego numeru należy skorzystać z generatora rachunków udostępnionego na stronie internetowej: http://generator.word.poznan.pl/

 

Zapisy na kurs tylko i wyłącznie droga e-mailową na adres: sekretariat@word.poznan.pl do dnia 06.07.2020 r.

W treści proszę podać imię i nazwisko, nr telefonu do kontaktu, a w przypadku rozszerzania posiadanych uprawnień egzaminatora również kategorie prawa jazdy, które mają być objętej kursem kwalifikacyjnym.

Warunkiem przyjęcia kandydata na egzaminatora lub egzaminatora na kurs kwalifikacyjny będzie uzyskanie wyniku pozytywnego (90% poprawnych odpowiedzi) testu podstawowej wiedzy z prawa o ruchu drogowym, który zostanie przeprowadzony na spotkaniu organizacyjnym.

Data i godzina spotkania organizacyjnego zostanie podana w informacji zwrotnej na e-maila kandydata.

Informujemy ponadto, że liczba miejsc na kurs jest ograniczona.

 

Regulamin kursu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
Regulamin kursu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów DOC
Regulamin kursu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów PDF