Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Zapisy

ZAPIS NA EGZAMIN

 

 1. Osobisty (lub przez osobę upoważnioną) zapis na egzamin w siedzibie WORD
  • Po podaniu 20 cyfrowego numeru PKK (profilu kandydata na kierowcę)
   oraz numeru PESEL (lub daty urodzenia w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL)
   oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej zostaje wyznaczona data egzaminu.
  • Po ustaleniu terminu wydane zostaje zaświadczenie.
 2. Zapis na egzamin poprzez złożenie rezerwacji przez Internet w portalu www.info-car.pl
  • Po dokonaniu rezerwacji terminu egzaminu poprzez portal Info-Car zostaje ona zweryfikowana przez pracownika WORD, następnie na adres e-mail zarejestrowany w portalu zostaje wysłane potwierdzenie zapisu,  bądź też informacja o powodzie jego odrzucenia.

Numer PKK uzyskuje się w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

 

 

 

Warunki zapisu na część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy:

 

Istnieje możliwość odbycia części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy:

Język w którym ma być przeprowadzony egzamin należy wybrać w trakcie rezerwacji terminu.

 

 

Warunki zapisu na część praktyczną egzaminu na prawo jazdy:

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego w dniu egzaminu dokumentu tożsamości: dowód osobisty, karta pobytu, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany.

Informujemy, że z dniem 14 lipca 2023r. na podstawie Ustawy z dnia 26.05.2023r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. z 2023 poz.1234) istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu na podstawie dokumentu mObywatel.

  

 

Istnieje możliwość odbycia części praktycznej egzaminu na prawo jazdy:

Aby skorzystać z jednej z powyższych możliwości, należy:

Wszystkie druki są dostępne na stronie internetowej WORD Poznań, zakładka egzaminy → dokumenty do pobrania.

 

 

REZYGNACJA Z USTALONEGO TERMINU EGZAMINU

W przypadku złożenia rezygnacji z egzaminu nie później niż na 2 dni robocze  (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku) przed wyznaczonym terminem egzaminu – opłata wniesiona za ten egzamin będzie zaliczona na poczet nowo wyznaczonego egzaminu,  na podstawie § 11.4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1206) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Rezygnacji z terminu należy dokonać na piśmie (druk do pobrania na naszej stronie internetowej), e-mailem (wniosek zeskanowany z własnoręcznym podpisem).

Rezygnację e-mailową należy przesłać na adres sekretariatu wyłącznie w godzinach jego urzędowania tj. od 7:30 do 15:30.

 

 

PRZYSPIESZENIE TERMINU EGZAMINU

 1. Na wniosek osoby przystępującej do egzaminu istnieje możliwość złożenia podania do Dyrektora WORD z prośbą o przyspieszenie terminu  egzaminu, w przypadku konieczności zdawania egzaminu w innym terminie, niż wynika to z wolnych zaplanowanych miejsc.
 2. Osoba wnioskująca o przyspieszenie terminu egzaminu składa podanie wraz z uzasadnieniem prośby o zmianę terminu egzaminu i dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie tej prośby.
 3. Dyrektor WORD, w wyjątkowych sytuacjach wyraża zgodę.
 4. Pracownik WORD powiadamia osobę zainteresowaną o wydanej decyzji i w przypadku zgody na przyspieszenie egzaminu zapisuje osobę zainteresowaną na wcześniejszy termin.