Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023r. (Dz.U. z  2023r. poz1897) w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu przeprowadza szkolenie dla osób naruszających przepisy ruchu drogowego.

Kierowca wpisany do ewidencji, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy oraz osób które przekroczyły liczbę 24 punktów karnych.

 

Zapisy i informacje:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu
ul. Wilczak 53
Specjalista d/s szkoleń tel. 61 829 01 92;

Zapis na szkolenie można dokonać drogą e-mailową pod adresem szkolenia@word.poznan.pl

Na w/w adres należy przesłać skan wniosku, opłaty z zaznaczeniem daty szkolenia.

 

 

Osoba zgłaszająca się na szkolenie jest zobowiązana do okazania prawa jazdy.

Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6 odejmując je według kolejności wpisów.

W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na sześć miesięcy.

Opłata za szkolenie wynosi 1000 złotych, dla osób z wpisanym w prawo jazdy kodem 78 (automatyczna skrzynia biegów) wynosi 1100zł.

W przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie na szkolenie i nie powiadomienia o tym organizatorów najpóźniej na 2 dni robocze przed szkoleniem wniesiona opłata przepada.

Opłatę należy wnieść przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego.

W celu uzyskania indywidualnego numeru należy skorzystać z generatora rachunków udostępnionego na stronie internetowej: http://generator.word.poznan.pl/

 

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE!
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

 

Program szkolenia*:

 

L.p. Temat Czas Forma prowadzenia Środki dydaktyczne Prowadzący zajęcia
1 Zasady i przepisy ruchu drogowego 2 godz. Wykład Prezentacja studium przypadku Policjant komórki ruchu drogowego lub inna osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchy drogowego
2 Wypadki drogowe w Polsce -przyczyny, skutki, zapobieganie. 2 godz. Wykład Film lub prezentacja Policjant komórki ruchu drogowego lub inna osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchy drogowego
.3 Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych oraz odpowiedzialność karna sprawców za przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 2 godz. Wykład Film lub prezentacja Policjant komórki ruchu drogowego lub inna osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchy drogowego
4 Psychologiczne aspekty kierowania pojazdem 2 godz. Film lub prezentacja Psycholog transportu
5 Awaryjne hamowanie przy prędkości

1.       30 km/h

2.       50 km/h

Niezbędny na zaliczenie ćwiczenia przez każdego z uczestników szkolenia Ćwiczenia praktyczne Pojazd Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrudniona przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.

1 godzina równa się 45 minutom.

* Załącznik 9 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

14.09.2023r. (Dz.U. z 2023r. poz. 1897)

 

 

Wniosek na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIANIE WNIOSKÓW

 

Regulamin szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego