Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wilczak 53. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.poznan.pl lub telefonicznie 61 8290180.
 2. Administrator – zgodnie z artykułem 37 RODO – wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Jacek Opala
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail iod@word.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli wcześniej była wyrażona. Osoba zainteresowana może w tym celu skorzystać ze wzoru    wniosku do pobrania .doc  {w wersji .pdf}  .
 4. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz ręczny i nie podlegają profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub do egzaminu na świadectwo kwalifikacji zawodowej

 1. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana oraz z pobranego profilu kandydata na kierowcę (PKK lub PKZ).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia egzaminu na prawo jazdy lub świadectwo kwalifikacji zawodowej na podstawie:
  • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm);
  • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
  • Rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.);
  • Ustawy o rachunkowości,
   zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 1. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne. Odmowa udostępnienia danych uniemożliwia uczestnictwo w egzaminie. Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa jest dobrowolne.
 2. Pani/Pana dane są lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD w Poznaniu,
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (w przypadku kontroli lub złożenia skargi dotyczącej przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy),
  • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA (PWPW SA) w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących teleinformatycznego systemu egzaminacyjnego SI WORD oraz systemu rezerwacji Info-Car,
  • DXC Sp. z o.o. w celu świadczenia usług wsparcia technicznego (helpdesk) w związku z podpisaną umową z PWPW SA dotyczącą systemu SI WORD,
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas określony przepisami prawa oraz instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach i kursach.

 1. Dane osobowe uczestników pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub od firmy czy instytucji zgłaszającej Państwa na szkolenie lub kurs.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia szkoleń lub kursów na podstawie:
  • Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm),
  • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz.757,z późn. zm.),
  • Ustawy o rachunkowości,
   zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b,c RODO.
 1. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne. Odmowa udostępnienia danych uniemożliwia uczestnictwo w szkoleniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD w Poznaniu,
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (w przypadku kontroli),
  • wykładowcom prowadzącym szkolenia,
  • podmiotom zgłaszającym na szkolenia,
  • firmie DarmarSoft Sp. z o.o. w przypadku konieczności podjęcia prac serwisowych w bazie danych, na podstawie umowy na świadczenie usług dotyczących systemu Szkolenia Darmarsoft (system ewidencji osób szkolonych, przeprowadzonych szkoleń i wydanych zaświadczeń),
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez czas określony przepisami prawa oraz instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.

 

Klauzula informacyjna w związku z wykorzystaniem systemu monitoringu budynku i jego otoczenia.

 1. W celu wsparcia systemu ochrony osób i mienia oraz zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Poznaniu prowadzony jest monitoring wizyjny. Obejmuje on cały teren Ośrodka: budynek główny, plac manewrowy, budynek garażowy, parking, drogę wjazdową na teren WORD i otoczenie budynków.
 2. W związku wykorzystywaniem monitoringu przetwarzaniu podlegają dane osobowe – wizerunek osób przebywających w siedzibie WORD (na podstawie art. 111 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych).
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Przechowywane są do czasu automatycznego nadpisania, przez okres około 30 dni.
 4. Państwa dane są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników WORD w Poznaniu, mogą też być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.