Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dostęp do stanowisk obsługi oraz do sal egzaminacyjnych WORD dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jest możliwy przez poczekalnię od strony placu manewrowego.
Pracownik ochrony w razie potrzeby zapewni kontakt z odpowiednim pracownikiem Ośrodka.
Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, tuż za bramą wjazdową na terenie WORD, oznakowane kopertą. Przed bramą wjazdową istnieje miejsce parkingowe publicznie dostępne, oznaczone niebieską kopertą.
Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Osoba niepełnosprawna uprawniona do korzystania z psa asystującego w uzasadnionych przypadkach może korzystać z pomocy takiego psa na terenie WORD.

 


Informacje dodatkowe

Ułatwienia


Inne informacje i oświadczenia

WORD zabiega o to aby serwis informacyjny był zawsze aktualny, sformułowany w sposób jasny i zrozumiały, a wiadomości najnowsze, szczególnie istotne wyeksponowane były na stronie startowej. Podkreślamy przy tym otwartość na zewnętrzne sugestie dotyczące poprawy dostępności prezentowanych informacji.