Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Przebieg i zasady egzaminu praktycznego

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie :

Osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu wpuszczane są do poczekalni przed wyznaczoną salę egzaminacyjną 15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie ważnego w dniu egzaminu dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)

W zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A wymagane jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

a) obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie;

 

Poszczególne zadania przyporządkowane określonym kategoriom prawa jazdy przedstawia tabela nr 2 (załącznik nr 2):
Poz. Zadania egzaminacyjne Kategorie prawa jazdy
1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
3 Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem) B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
5 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem) C1, C, D1, D
6 Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu AM*, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E
7 Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym) AM**, A1, A2, A
8 Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym) AM**, A1, A2, A
9 Ominięcie przeszkody A1, A2, A
10 Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. AM**, A1, A2, A

* Wyłącznie w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
** Nie stosuje się w przypadku przeprowadzania egzaminu dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego.

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym

 

 

Wzniesienie

 

 

 

Poz. Nr zestawu Pozycja zadania w tabeli 2 Kategoria
1 1 3, 4 – wjazd tyłem B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2 2 3, 5 C1, C, D1, D
3 3 4 – wjazd przodem, 6 B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
4 4 5, 6 C1, C, D1, D

 

 

 

 

Przemieszczenie motocykla

Przemieszczenie motocykla

 

 

 

 

 

Slalom wolny:

a)     łuki w kształcie cyfry osiem

Slalom wolny - łuki w kształcie cyfry osiem

b)     slalom pomiędzy bramkami

Slalom wolny pomiędzy bramkami

 

 

 

Slalom szybki

Slalom szybki

 

 

Ominięcie przeszkody

Ominięcie przeszkody

 

Tabela nr 4 (załącznik nr 2)

Poz. Poz. zadania z tabeli 2

Kryteria

1 1 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) obecność płynu w spryskiwaczach,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
g) działanie świateł mijania,
h) działanie świateł drogowych,
i) działanie świateł hamowania „STOP”,
j) działanie świateł cofania,
k) działanie świateł kierunkowskazów,
l) działanie świateł awaryjnych,
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
– jeżeli występuje;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f-m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);
4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut;
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:
– podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia –
w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E nie jest wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulistą główką haka pojazdu silnikowego, jednak jego odległość od główki haka nie powinna przekraczać 0,5 m,
– regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;
5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki.W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te elementy zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.
2 2 1) uruchomienie silnika pojazdu;
2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;
3) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;
4) płynne ruszenie:
a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);
6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;
7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);
8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;
9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku kategorii AM*, B1 i B przeprowadzanej pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do jej rodzaju niepełnosprawności, którego długość przekracza długość pola zatrzymania, w odległości nie większej niż 0,5 m od linii ograniczającej pas,
c) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się trzykrotne opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania
3 3,4 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– wyjechać poza określony obszar wjazdu,
– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
– potrącić pachołków lub tyczek,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiskaJeżeli infrastruktura placu manewrowego to umożliwia, to przy wykonywaniu zadania parkowanie prostopadłe
wjazd tyłem – wyjazd przodem, kierunek wjazdu w lewo lub w prawo wybiera osoba egzaminowana.
4 5 Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
Sposób wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz
– najechać na krawężnik,
c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
5 6 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A.
6 7 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami; Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) niepotrącanie pachołków.
7 8 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową. Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość jednego z przejazdów nie może być mniejsza niż 30 km/h, – nie dotyczy kategorii AM
b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM.
c) niepodpieranie się nogami,
d) niepotrącanie pachołków.
8 9 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda. Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków.
9 10 1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
2) 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8. Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków.

*Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

Druga część egzaminu praktycznego, czyli jazda po drogach publicznych, ma na celu sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu miejskim.

Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę egzaminu w taki sposób, aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi określonych w zadaniach egzaminacyjnych nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu – nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T.

 

 

W trakcie egzaminu egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.

 

 

Poz.

Zadania egzaminacyjne

1 Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2 Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3 Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4 Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
5 Przejazd przez skrzyżowania równorzędne – w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E, C,
C+E, D1+E, D, D+E i T zadanie realizuje się w zależności od tego, czy sytuacja drogowa umożliwia jego bezpieczne wykonanie oraz od dostępności skrzyżowania.
6 Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7 Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8 Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9 Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*) .
10 Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11 Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie kategorii prawa jazdy  AM***, B i B1):

prostopadłe — wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

skośne — wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania — możliwa jedna korekta toru jazdy) — wjazd tyłem — wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

12 Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego,  manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):

— możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),

— zawracanie musi odbyć się przy utyciu biegu wstecznego,

— miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

13 Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*).
14 Przejazd przez tunel*).
15 Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.
16 Wykonanie manewrów wyprzedzania.
17 Wykonanie manewru omijania.
18 Wykonanie manewru wymijania (dla kat. A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50km/h).
19 Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21 Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22 Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
24 Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM****, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

  • w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum

50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

25 Rozprzęganie pojazdu  przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy ośrodka egzaminowania lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut.

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

  • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
  • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
  • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
  • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
  • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

ustawienie pojazdu obok przyczepy.

26 Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B,  B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27 Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

 

 *) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

***) Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

****) Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego dla osoby niepełnosprawnej przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.

 

Tabela nr 8 (załącznik nr 2)

Poz. Rodzaj uprawnień Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1 Prawo jazdy kategorii:
– AM, 10
– A1, A2, A, B+E, T 25
– B1, B 40
– C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E 45
2 Pozwolenie 35

 

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

 

 

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

  1. a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,
  2. b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:

– zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;

– osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Tabela nr 1 (załącznik nr 2)

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

1 Spowodowanie kolizji drogowej.
2 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymała się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3 Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych
5 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd.
6 Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwieniu jej przejścia.
7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu.
8 Niezastosowanie się do:

8.1    sygnałów świetlnych,

8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.2    sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9 Niezastosowanie się do znaków:

9.1    „stop”,

9.2    „zakaz wjazdu….”, *)

9.3    „zakaz skręcania w lewo”,

9.4    „zakaz skręcania w prawo”,

9.5     „nakaz jazdy….”, *)

9.6    wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7    „linia podwójna ciągła”,

9.8    „zakaz ruchu”.

10 Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1        na skrzyżowaniu,

10.2     pojazdom szynowym,

10.3     rowerzystom,

10.4     podczas zmiany pasa ruchu,

10.5     w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6     podczas włączania się do ruchu,

10.7     podczas cofania.

11  Naruszenie zakazu zawracania.
12  Przekroczenie dopuszczalnej prędkości  o więcej niż 20 km/h.
13  Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14  Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1  na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2  przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3  na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4  na skrzyżowaniach,

14.5  na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6  na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.

15  Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16  Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17  Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18  Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

Egzaminator niezwłocznie informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.