Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Egzamin na pojeździe OSK

 Informacja dla osób, które zamierzają przystąpić do praktycznej części
egzaminu państwowego na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

 

 1. Zgodnie z art.53 ust.4a ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.341 ze zm.) praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1,A2, A, B, lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.
 2. Pojazd, na którym ma zostać przeprowadzony egzamin, podstawiony do WORD w Poznaniu przez ośrodek szkolenia kierowców musi spełniać warunki techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.2022 ze zm.).
 3. Pojazd musi posiadać dodatkowo ubezpieczenie w zakresie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz AC (auto-casco).
 4. Pojazd musi posiadać niezbędne wyposażenie, w tym urządzenie do rejestracji przebiegu części praktycznej egzaminu wskazane w §7 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania  i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. 2016r.poz.232 ze zm.).

„§7.

1.Urządzenie, o którym mowa w art. 54 ust.1 ustawy, powinno:

1) rejestrować co najmniej obraz widoczny do przodu  przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego (kamera o kącie widzenia 45° lub więcej); obraz zapisywany zawiera opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego; w przypadku braku możliwości umieszczenia numeru rejestracyjnego pojazdu dopuszcza się podanie przez egzaminatora numeru rejestracyjnego ustnie przed rozpoczęciem egzaminu;

2) rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu;

3) uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych;

4) być uruchomiane i zatrzymywane bez ingerencji egzaminatora w proces rejestracji; w celu wyjęcia informatycznego nośnika danych dopuszcza się manualne wyłączenie urządzenia przez egzaminatora po zakończeniu egzaminu i omówieniu, o którym mowa w §28 ust.2 pkt.1;

5) zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych lub być wyposażone we wskaźnik informujący o aktywności funkcji rejestrowania, tak aby w trakcie trwania części praktycznej egzaminu państwowego egzaminator miał możliwość sprawdzenia, czy nie nastąpiła awaria urządzenia powodująca brak możliwości nagrywania przebiegu tej części egzaminu.”

 

Opis parametrów i zasad użytkowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu
Opis parametrów i zasad użytkowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu.pdf

 

 1. Pojazd OSK podstawiony musi być na wewnętrzny parking WORD na wyznaczone w tym celu miejsce 45 minut przed ustaloną godziną egzaminu. Pojazd musi być czysty na zewnątrz i wewnątrz.
 2. Z uwagi na organizację pracy egzaminy na pojazdach OSK przeprowadzane są od poniedziałku do piątku: na kategorię B w godzinach 7.00-13.00, na kategorię A 15.00-20.00.
 3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu prosi osoby zapisujące się na egzamin pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, podstawianym przez ośrodek szkolenia kierowców o ustalanie terminu egzaminu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-13.00. Prośba ta podyktowana jest wymogami organizacyjnymi.
 4. Pracownik ds. informatycznych sprawdza każdorazowo zgodność zamontowanego systemu do rejestracji praktycznej części egzaminu i poprawność jego funkcjonowania.
 5. Pracownik Wydziału Obsługi Technicznej WORD jest upoważniony do przestawienia pojazdu OSK na terenie WORD w Poznaniu oraz zabezpieczenia takiego pojazdu w sytuacji awarii lub przerwania egzaminu przez egzaminatora (dot.kat.AM,A1,A2 i A) oraz dostarczenia go  z miejsca przerwania egzaminu do siedziby WORD w Poznaniu.
 6. Opłata za egzamin przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców jest identyczna z opłatą za egzamin wnoszoną dla danej kategorii prawa jazdy w przypadku pojazdu należącego do WORD w Poznaniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (t.j.Dz.U.2014r.poz.974 ze zm.).
 7. W celu przeprowadzenia egzaminu na pojeździe OSK, zgodnie z art.53 ust.4a ustawy o kierujących pojazdami, osoba zainteresowana takim egzaminem składa  wniosek (zał.) wraz z oświadczeniem OSK  o udostępnieniu pojazdu (zał.) co najmniej na 5 dni przed planowanym egzaminem.
 8. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył w/w oświadczenie może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić osobę egzaminowaną i WORD w Poznaniu, najlepiej w formie pisemnej, składając nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu (zał.) .
 9. Zgodnie z art.53a ust.3 ustawy o kierujących pojazdami, w przypadku, gdy OSK nie udostępnił pojazdu w wyznaczonym terminie i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie w/w, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców.
 10. Jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem OSK, a osoba egzaminowana ma wyznaczony na ten sam dzień termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego i uzyska wynik negatywny z części teoretycznej egzaminu, to wówczas koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.
 11. Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana składa potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885), jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał (w związku z wejściem w życie przepisów § 10. 2 ust. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, Dz.U. z 2019r. poz. 1206). Kartę przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia proszę składać wraz z wnioskiem o egzamin na pojeździe OSK i oświadczeniem ośrodka o udostępnieniu pojazdu.

 

Dokumenty związane z wykorzystaniem pojazdu OSK

Opis parametrów i zasad użytkowania systemu rejestracji przebiegu egzaminu.pdf
Wniosek o egzamin na pojeździe OSK DOC
Wniosek o egzamin na pojeździe OSK PDF
Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu DOC
Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu PDF
Oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu DOC
Oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu PDF