Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Informacje uzupełniające o opłatach

  1. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 lutego 2018r. o zmianie ustawy o kierujących (Dz.U. 2018r. poz.728) za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się osoby niepełnosprawne, w przypadku, gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem, o którym mowa w art.54 ust.5 pkt 1 ustawy z 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017r. poz.978 ze zm.).
  2. W przypadku, gdy osoba egzaminowana nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym złożyła rezygnację z egzaminu w formie pisemnej, to wniesiona opłata podlega zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu lub całości egzaminu przeprowadzonego w innym terminie, bądź podlega zwrotowi na pisemny wniosek  osoby egzaminowanej (§3a ust.1 rozporządzenia MTBiGM z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 2014r. poz.974 ze zm.).
  3. Opłata za egzamin wniesiona na rachunek bankowy WORD w Poznaniu przy użyciu bankowości elektronicznej tj. wykorzystaniem funkcjonalności generatora rachunków ze strony internetowej WORD Poznań, wymaga potwierdzenia przed dokonaniem zapisu na egzamin.
  4. Osoby, które dokonały opłat za egzamin wyznaczony po terminie 18 stycznia 2013r. według stawek obowiązujących przed tą datą są zobowiązane do dokonania dopłaty wynikających z wprowadzenia z dniem 19 stycznia 2013r. rozporządzenia MTBiGM w sprawie wysokości opłat (…) (Dz.U. z 2014r. poz.974 ze zm.)