Egzaminy

Egzamin praktyczny

Ostatnia aktualizacja: 26 luty 2015

Informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie :

  • Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów - jest ona przeprowadzana na placu manewrowym
  • Umiejętność jazdy w ruchu drogowym - jest przeprowadzana na drogach publicznych

Osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu wpuszczane są do poczekalni przed wyznaczoną salę egzaminacyjną 15 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).


Poszczególne zadania przyporządkowane określonym kategoriom prawa jazdy przedstawia tabela:

Poz.

Zadania egzaminacyjne

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych ele­mentów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy

AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem)

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem lub wjazd przodem – wyjazd tyłem)

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T

5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem)

C1, C, D1, D

6

Zawracanie

C1, C

7

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

AM, A1, A2, A, B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

8

Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

AM, A1, A2, A

9

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewro­wym)

AM, A1, A2, A

10

Ominięcie przeszkody

A1, A2, A


Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym

 

  • Jazda pasem ruchu oraz po łuku do przodu i do tyłu. Dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy za wyjątkiem AM, A1, A2, A.

 

 

 


 

  • Ruszanie na wzniesieniu - dotyczy kategorii AM, A1, A2, A, B, B1 (pozostałe kategorie losowane w zestawach)

 

 

 

  • Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym na pozostałe kategorie prawa jazdy (zestawy są losowane komputerowo)

 

Poz.

Nr zestawu

Pozycja zadania w tabeli 2

Kategoria

1

1

3, 4 - wjazd tyłem

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

2

2

3, 5

C, C1, D, D1

3

3

4 - wjazd przodem, 6

C, C1

4

4

4 - wjazd przodem, 7

C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

5

5

5, 7

C, C1, D, D1

6

6

4 - wjazd tyłem, 6

C, C1

  

 

  • Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym dotyczące kategorii AM, A1, A2, A.

 

Przemieszczenie motocykla

 

 

 

 Slalom wolny:

a)     łuki w kształcie cyfry osiem


 

b)     slalom pomiędzy bramkami

 

 

 

Slalom szybki:

 

 

Ominięcie przeszkody

 

 

  • Zadania te należy wykonać zgodnie z techniką kierowania pojazdem i niżej określonymi kryteriami:

 

Poz.

Poz. zadania z tabeli 2

Kryteria

1

1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

1.       poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),

2.       poziom płynu chłodzącego,

3.       poziom płynu hamulcowego,

4.       poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,

5.       działanie sygnału dźwiękowego,

6.       działanie świateł zewnętrznych pojazdu,

                        a) poziom oleju w silniku,

                        b) poziom płynu chłodzącego,

                        c) poziom płynu hamulcowego,

                        d) poziom płynu w spryskiwaczach,

                        e) działanie sygnału dźwiękowego,

                        f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,  

                        g) działanie świateł mijania,

                        h) działanie świateł drogowych,

                        i) działanie świateł hamowania „STOP”,

                        j) działanie świateł cofania,

                        k) działanie świateł kierunkowskazów,

                        l) działanie świateł awaryjnych,

                        m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

- odpowiednio jeżeli występuje,

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzami­nowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 ele­ment spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określo­nych w lit. f–m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urzą­dzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:

a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,

b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:

– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,

– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycz­nych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ła­dunku,

b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa – pojazd silnikowy obok przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 mi­nut;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 4 lit. b:

– podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

– cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

– regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

– dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

– podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

5) dodatkowo dla kategorii D1, D1+E, D, D+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryj­nych, wymaganego wyposażenia

2

2

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

2) płynne ruszenie:

a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

3) dla prawa jazdy kategorii B1, B, C1, C, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

4) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

5) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole za­trzymania pojazdu);

6) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

7) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczają­cej pas.

 

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D, D+E, T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania

3

3,4

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

– wyjechać poza określony obszar wjazdu,

– naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

– potrącić pachołków lub tyczek,

c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

4

5

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) możliwa jedna korekta toru jazdy,

b) pojazd nie może:

– naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki) oraz

– najechać na krawężnik,

c) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska 

5

6

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,

b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika) 

6

7

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wznie­sieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go

7

8

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

3) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

4) upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

a) niepodpieranie się nogami,

b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

c) niepotrącanie pachołków

8

9

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

a) średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

9

10

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,

b) przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

c) niepodpieranie się nogami,

d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

e) niepotrącanie pachołków

 

 

 

Ruch drogowy

 

Druga część egzaminu praktycznego, czyli jazda po drogach publicznych, ma na celu sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu miejskim.

Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę egzaminu w taki sposób, aby natężenie ruchu (w godzinach szczytu) na elementach drogi określonych w zadaniach egzaminacyjnych nie było mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę na jeden pas ruchu – nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T.

 

Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym marszałkiem województwa.

 

W trakcie egzaminu egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa.


  • Zadania objęte tą częścią egzaminu przedstawia tabela:

 

Poz.

Zadania egzaminacyjne

1

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

2

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

4

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

5

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe)

6

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych

7

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

8

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

9

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*

10

Przejazd przez przejścia dla pieszych

11

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w za­kresie prawa jazdy kategorii B i B1):

– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parko­wania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parko­wanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszcze­nia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odby­wa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania po­między pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykony­wania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wy­konywania manewru nie może najechać na krawężnik.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru do­puszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania

12

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i B):

– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, za­toczki itp.),

– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego,

– miejsce do zawracania wyznacza egzaminator

13

Przejazd przez torowisko tramwajowe** i kolejowe*

14

Przejazd przez tunel*

15

Przejazd obok przystanku tramwajowego** i autobusowego

16

Wykonanie manewru wyprzedzania

17

Wykonanie manewru omijania

18

Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h)

19

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

20

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo

21

Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu

22

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu(manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy

23

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

– w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości mini­mum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,

– manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania

24

Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy wojewódzkiego ośrod­ka ruchu drogowego lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzamino­wana ma nie więcej niż 7 minut.

Sposób wykonania zadania:

– zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

– zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

– odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed za­brudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

– wysunięcie podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

– rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

– ustawienie pojazdu obok przyczepy

*Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.

** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 

Poz.

Rodzaj uprawnień

Minimalny czas trwania jazdy

w ruchu drogowym [min]

1

Prawo jazdy kategorii:

– AM, A1, A2, A, B+E, T

– B1, B

– C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

 

25

40

45

2

Pozwolenie

35

 

W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

 

  • Osoba egzaminowana uzyskuje:

 

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli poprawnie wykonała wszystkie zadania egzaminacyjne.

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne,

b) egzamin został przerwany przez egzaminatora w sytuacji, gdy:

- zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym;

- osoba egzaminowana naruszyła przepisy ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy:

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego

1

Spowodowanie kolizji drogowej

2

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

3

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim

4

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu

5

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przecho­dzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

6

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia

7

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

8

Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

9

Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,

9.2 „zakaz wjazdu”,

9.3 „zakaz skręcania w lewo”,

9.4 „zakaz skręcania w prawo”,

9.5 „nakaz jazdy...”*,

9.6 wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu,

9.7 „linia podwójna ciągła”

10

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu,

10.2 pojazdom szynowym,

10.3 rowerzystom,

10.4 podczas zmiany pasa ruchu,

10.5 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.6 podczas włączania się do ruchu,

10.7 podczas cofania

11

Naruszenie zakazu zawracania

12

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h

13

Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania

14

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

15

Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”

16

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

 

Eegzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu państwo­wego egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu państwowego.

  

Informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu 

ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

  

W związku z wprowadzeniem przepisu dopuszczającego przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby

o    na podstawie art. 1 pkt. 32, 33, 34 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami,

o   z zastosowaniem zapisów art. 54 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami

o    i § 7. 1.  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach

uprzejmie informujemy, że pojazd OSK na kategorię B lub B+E podstawiony do WORD Poznań, na którym ma zostać przeprowadzony egzamin  powinien spełniać następujące wymagania:

1.         Spełniać warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

2.        Posiadać dodatkowe ubezpieczenie w zakresie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków ) oraz AC (auto casco).

3.        Być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

4.       Posiadać niezbędne wyposażenie, w tym także urządzenie do rejestracji przebiegu części praktycznej egzaminu określone ww. przepisami. Urządzenie rejestrujące powinno:

a.        rejestrować obraz widoczny do przodu przez przednią szybę pojazdu egzaminacyjnego z wykorzystaniem kamery o kącie wi­dzenia 45° lub więcej, obraz zapisywany musi zawierać opis składający się z daty, godziny przeprowadzanego egzaminu oraz numeru rejestracyjnego pojazdu egzaminacyjnego,

b.       być uruchamiane i zatrzymywane automatycznie, bez możliwości ingerencji  w  proces rejestracji  egzaminu, powinno być zasilane z wewnętrznej instalacji elektrycznej pojazdu – nie z gniazda zapalniczki, funkcjonować nieprzerwanie w przypadkach chwilowego wyłączenia silnika pojazdu,

c.        zapewniać zatrzymanie procesu rejestracji po zakończeniu egzaminu - po upływie 5 minut od chwili wyłączenia zapłonu,

d.       rejestrować dźwięk w pojeździe równolegle z rejestracją obrazu, zapis wideo powinien odbywać się w jednym z powszechnie stosowanych formatów zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu, akceptowalne formaty plików wideo to: .avi, .wmv,  .mpeg, .mov,

e.       umożliwiać zapis na nośniku pamięci - karta SD o pojemności 32 GB lub karta microSD o pojemności 32 GB; nośniki tego typu dostarczane są przez WORD Poznań, pozostają w jego dyspozycji i będą one:

§ instalowane w urządzeniu rejestrującym, zamontowanym w pojeździe OSK - przed rozpoczęciem egzaminu,

§ zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem,

§ odłączane przez uprawnionego pracownika WORD bezpośrednio po zakończeniu egzaminu,

§ zamykane w specjalnie do tego celu przeznaczonych kopertach w obecności egzaminowanego kandydata i egzaminatora, który dany egzamin przeprowadził,

f.         zapewniać egzaminatorowi podgląd obrazu rejestrowanego na informatycznym nośniku danych, urządzenie musi być wyposażone w monitor przedstawiający aktualnie rejestrowany widok przed pojazdem, informujący jednocześnie egzaminatora, że proces rejestracji obrazu i dźwięku trwa, ewentualny zanik obrazu na monitorze oznacza przerwę w rejestracji przebiegu egzaminu i wywołuje potrzebę zakończenia egzaminu z wynikiem X.

g.       uniemożliwiać ingerencję w zapis na informatycznym nośniku danych podczas egzaminu.

 

 

Pojazd OSK nie spełniający określonych powyżej wymogów nie zostaje dopuszczony do egzaminu.

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zainstalowania 1 lub 2 dodatkowych, własnych rejestratorów w pojeździe OSK na czas egzaminu, zasilanych z gniazda zapalniczki.

Pojazd OSK powinien zostać podstawiony na wewnętrzny parking WORD Poznań, na wyznaczone w tym celu miejsce na 1 godzinę przed wyznaczonym terminem egzaminu.

WORD Poznań zastrzega sobie prawo do zmiany ww. zasad. 

 

Dokumenty związane z wykorzystaniem pojazdu OSK

Wniosek o egzamin na pojeździe OSK - doc File

Wniosek o egzamin na pojeździe OSK - pdf File

Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu - doc File

Oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu - pdf File

Oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu DOC File

Oświadczenie OSK o odmowie udostępnienia pojazdu PDF File