Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Ogłoszenie o pracę dla egzaminatora

27 czerwca, 2022

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu szuka pracownika :

 1. Stanowisko pracy : egzaminator przeprowadzający egzaminy kandydatów na kierowców.
 2. Lokalizacja : Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu przy ul. Wilczak 53
 3. Wymiar czasu pracy : pełen etat.
 4. Wynagrodzenie : zgodnie z tabelą zaszeregowania określoną w rozporządzeniu Ministra Transportu z 11 października 2007r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz.U. nr 197 z 2007r. poz.1437) miesięczne, dodatek za staż pracy.
 5. Rodzaj umowy : umowa na okres próbny, możliwość zatrudnienia na czas określony i  nieokreślony.
 6. Praca zmianowa : 7.00-15.00, 13.00-21.00.
 7. Opis firmy : Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego od 1 lipca 1998r. organizuje państwowe egzaminy sprawdzające kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. WORD prowadzi także działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i popularyzacji przepisów o ruchu drogowym. Organizuje szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, dla osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym oraz kursy reedukacyjne.
 8. Opis stanowiska : przeprowadzanie egzaminów państwowych na prawo jazdy dla kandydatów na kierowców.
 9. Wymagania :
 • wykształcenie : średnie lub wyższe
 • kandydat/kandydatka posiada uprawnienia egzaminatora prawa jazdy
 • wpisany/a do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa dot. egzaminowania kierowców oraz ruchu drogowego
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki o tym, że nie jest skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za :

– przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

– przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

– przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

– prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

– przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,

– przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • motywacja do pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i opanowanie
 1. Oferujemy :
 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
 • świadczenia socjalne
 1. Zgłoszenia:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kopie świadectw pracy,
 • kserokopia zaświadczenia o wpisie na listę egzaminatorów,
 • kopia zaświadczenia posiadanych uprawnień,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli  w zakresie tych danych są zawarte szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust.1 RODO;  w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez WORD w Poznaniu, należy umieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                   w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez WORD przez okres najbliższych 6 miesięcy;
 1. Kontakt mailowo : sekretariat@word.poznan.pl

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać mailowo, za pośrednictwem poczty lub osobiście                          w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu do dnia 31 lipca 2022r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Do pobrania Ogłoszenie