Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu

BIP BIP

Informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

24 października, 2019

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu informuje, że w celu przeprowadzenia egzaminu na pojeździe OSK zgodnie z art. 53 ust. 4a ustawy o kierujących pojazdami należy złożyć  w naszym ośrodku wniosek osoby zainteresowanej o egzamin na pojeździe OSK i oświadczenie OSK o udostępnieniu pojazdu co najmniej na 5 dni przed planowanym egzaminem.

Egzamin kat. B na pojeździe OSK (również z automatyczną skrzynią biegów) może odbywać się w godzinach od 7 do 12, od poniedziałku do piątku.
W związku z planowanym wejściem w życie przepisów §13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019r. (Dz.U. z 2019 poz. 1206) egzaminy na pojeździe OSK będą mogły odbywać się tylko o pełnych godzinach.

 

Pod poniższym adresem znajduje się informacja dotycząca osób, których praktyczna część egzaminu ma zostać przeprowadzona na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców.

www.word.poznan.pl/egzaminy/praktyczny/egzamin-na-pojezdzie-osk/

W związku z wejściem w życie przepisów § 10. 2 ust. 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz. 1206) informujemy:
przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana składa potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885), jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał.
Kartę przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia proszę składać wraz z wnioskiem o egzamin na pojeździe OSK i oświadczeniem ośrodka o udostępnieniu pojazdu